เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกขนุน

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

ดินฟ้าอากาศ

ต้นขนุนสามารถปลูกได้ในดินทั่วไป และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่เลือกดินปลูกมากนัก สามารถขึ้นได้ทั้งในดินทราย ดินเหนียว ดินร่วน ดินลูกรัง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าปลูกในดินดีคือดินมีอินทรีย์วัตถุมาก อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุ อาหาร ต้นขนุนก็ย่อมเจริญเติบโตดีให้ผลดก โดยเฉพาะที่สำคัญคือ คุณภาพของ ผล ถ้าปลูกในที่ดินดีมีน้ำเพียงพอ ผลขนุนจะมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา ยวงใหญ่ รสดี ส่วนการปลูกในที่ซึ่งไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ดินไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุ หรือแห้งแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอในยามที่ต้นขนุนต้องการนั้น นอกจากจะทำให้ต้นขนุนเจริญเติบโต ช้าแล้ว ผลจะมีขนาดเล็ก ยวงเล็ก เนื้อบางและรสชาดไม่ดี ดังนั้นการปลูกขนุน เพี่อให้ได้ผลที่มีคุณภาพดีนั้น การเตรียมดินที่ดีและมีน้ำเพียงพอ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ เป็นอย่างมาก ต้นขนุนไม่ชอบที่ลุ่มน้ำขังแฉะ ถ้าน้ำขังแฉะที่โคนต้นนาน ๆ ต้นจะเติบโต ช้า หรืออาจจะตายได้โดยเฉพาะ เมื่อต้นขนุนยังเล็ก

» พันธุ์
» การปลูก
» การป้องกันกำจัดศัตรู
» ดินฟ้าอากาศ
» การขยายพันธุ์
» การดูแลรักษา
» การตกผลและผลผลิต
» การเก็บผล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย