เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกกระท้อน

กรมส่งเสริมการเกษตร

         กระท้อนเป็นไม้ผลเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่มีปลูกกันในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนมากจะปลูกกันตามสวนหลังบ้านและ มักจะเป็น พันธุ์พื้นเมือง รสเปรี้ยว จึงไม่มีการเอาใจใส่ดูแลรักษาต่อมาระยะหลังนี้มีผู้นิยมปลูก กระท้อนพันธุ์ดีกันมากขึ้น ความต้องการของตลาดก็มีมากขึ้นด้วย จึงทำให้พื้นที่ปลูกกระท้อนพันธุ์ดีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะดูแลรักษาง่ายแล้ว ผลผลิตยังจำหน่ายได้ราคาดีอีกด้วย เดิมแหล่งผลิตกระท้อนพันธุ์ดีจะมีเฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีและบางเขตของกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ปัจจุบันกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

สภาพดินฟ้าอากาศ

เนื่องจากกระท้อนเป็นไม้ผลเมืองร้อน จึงสามารถปลูกได้ดีแทบทุกแห่งในประเทศไทย แต่เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำให้อย่างเพียงพอ ดินที่เหมาะควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวมีอินทรียวัตถุมาก อาจกล่าวได้ว่ากระท้อนที่ปลูกในดินร่วนหรือดินเหนียวจะทำให้คุณภาพของเนื้อและรสชาติดีกว่าที่ปลูกในดินร่วนทราย

» พันธุ์
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» การกำจัดวัชพืชในสวนกระท้อน
» การออกดอกติดผล
» การเก็บเกี่ยวผลผลิต
» การป้องกันกำจัดโรคแมลง
» ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

  • โกศล เจริญสม , 2521 แมลงศัตรูไม้ผล ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
  • กรมวิชาการเกษตร , 2533 คำแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2533 กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กทม.
  • ทวีศักดิ์ ด้วงทอง , 2518 ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย เอกสารวิชาการที่ 47 กรมส่งเสริมการเกษตร จตุจักร กทม.
  • วิจิตร วังใน , 2528 ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
  • วราพงษ์ ฤาชา , สถาพร ศรีพลพรรค , 2522 รายงานการศึกษาเรื่องสภาพการปลูกกระท้อนในจังหวัดนนทบุรี งานพืชสวน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ภาคกลาง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี, 2533 กระท้อน เอกสารวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2533 ฝ่ายวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

เรียบเรียงโดย : ทวีศักดิ์ ด้วงทอง กองส่งเสริมพืชสวน
จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย