เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า

การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอายุ 2 - 3 ปี หรือมีการเจริญเติบโตยังไม่เพียงพอ

1. การรดน้ำ

การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝน จึงจะทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดตายมาก แต่ถ้าต้องการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน ควรจะรดน้ำจนกว่าต้นไม้จะฟื้นตัวได้

2. การกำจัดวัชพืช

ในพื้นที่ปลูกหากวัชพืชมีความหนาแน่น และโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูก ควรจะกำจัดวัชพืช 2 - 3 ครั้ง/ปี เพื่อวัตถุประสงค์

  • ช่วยทำให้ลดอัตราการแย่งอาหารและแสงแดด
  • ช่วยลดการสะสมของโรคและแมลง
  • ช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิง
  • ป้องกันไฟป่า

3. การพรวนดิน

ถ้าลักษณะดินในพื้นที่ปลูกเป็นดินแข็ง เช่น ดินเหนียว และลูกรัง ควรพรวนดินบริเวณรอบ ๆ ต้นไม้ในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น

หมายเหตุ ขณะพรวนดินควรผสมปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้คุณภาพของดินดีขึ้น

4. การใส่ปุ๋ย

พื้นที่ปลูกเป็นดินที่ขาดธาตุอาหาร ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตไม่ดี ควรจะใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะ เพื่อทำให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโต และแข็งแรงดีขึ้น
วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดินทรีย์คือปุ๋ยทำมาจากวัสดุเป็นธรรมชาติ เช่น มูลวัว มูลไก่ ฟางข้าว ขุยมะพร้าว กากอ้อย วัชพืช และเศษพืชต่าง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์นานดีกว่าปุ๋ยเคมี และช่วยพัฒนาดินให้ดีขึ้น โดยไม่ทำลายสภาพธรรมชาติของดิน

ปริมาณใส่ปุ๋ยสมมติว่าใช้ปุ๋ยหมัก ประมาณ 2 ก.ก./ต้น 1 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฤดูฝน ดังรูป

วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ควรมีการศึกษาสภาพการขาดธาตุอาหารเสียก่อน เพราะว่าปุ๋ยเคมีมีหลายสูตร ควรที่จะเลือกใช้ตามความต้องการของต้นไม้ เช่น ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15, 46-0-0 จำนวน 50 กรัม/ต้น 1 - 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝน ดังรูป

5. การป้องกันโรคและแมลง

โรคและแมลงโดยเฉพาะชนิดที่ทำลายส่วนยอด รากและในลำต้นจะกระทบกระเทือนการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปัจจุบัน ยาป้องกันโรคและแมลงมีหลายสูตร การกำจัดวัชพืช และการทำต้นไม้แข็งแรง มีประโยชน์ต่อการลดอัตราการระบาดของโรคและแมลงชนิดต่าง ๆ

6. การปลูกซ่อม

หลังจากหากปลูกต้นไม้ตายไปควรจะปลูกซ่อม ถ้าต้องไม้ที่ปลูกตายไป โดยมีสาเหตุจากพันธุ์ไม้ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ควรจะเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก

7. การป้องกันไฟป่า

 โดยการกำจัดวัชพืชในสวนป่าและรอบนอกขอบสวนป่า โดยการจุดไผเผาวัชพืชอย่างมีหลักการและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับต้นไม้ในสวนป่า

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย