เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช

ปัญหาและข้อจำกัดของสารสกัดจากสะเดา

จากการทดลองเกี่ยวกับสารสกัดจากเมล็ดสะเดาที่ผ่านมา พอจะสรุปได้ในระดับหนึ่งว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงบางชนิดได้เท่าเทียมกับสารฆ่าแมลง และพอจะนำไปทดแทนการใช้สารฆ่าแมลงตามนโยบายการลดการใช้สารฆ่าแมลงของกรมวิชาการเกษตรได้ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วสารสกัดจากสะเดายังมีข้อจำกัดอีกมาก เช่น เมล็ดสะเดามีเพียงบางฤดูกาล จะสะดวกต่อเกษตรกรหรือไม่ถ้าจะเก็บไว้มาก ๆ และการเก็บไว้นาน ๆ เปอร์เซ็นต์สารอะซาดิแรคตินมีโอกาสจะลดลง ตลอดจนขั้นตอนในการสกัด ถึงแม้จะเป็นวิธีการสกัดอย่างง่าย ๆ แต่เกษตรกรส่วนมากต้องการความสะดวกในการที่จะนำเอาไปใช้ดังนั้นในการที่จะผลักดันสารสกัดจากสะเดา ให้เป็นที่นิยม ของเกษตรกร จะต้องออกมาเป็นรูปการค้า และที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดด้วย ซึ่งขณะนี้สารสกัดจากสะเดา ที่จำหน่ายเป็นการค้า ก็ยังมีปัญหาในด้านประสิทธิภาพอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขในเรื่องนี้ให้ได้

เอกสารอ้างอิง

  • กอบเกียรติอ์บันสิทธิ์, 2535. สรุปข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่ได้จากการประชุม Botanical Pesticide Work shop. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2535. 2 หน้า.
  • วีรวิทย์วิทยารักษ์. 2535. "การศึกษาการใช้สารสกัดจากสะเดาร่วมกับสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักกระเจี๊ยบเขียว" เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานประจำปี 2535. สถาบันวิจัยพืชสวน, กรมวิชาการเกษตร.
  • สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย. 2534. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช" เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2534.
  • อารมณ์ แสงวนิชย์ และ ชัยพัฒน์ จิระธรรมจารี. มปป. สะเดา (โรเนียว) กองวัตถุมีพิษการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร. 4 หน้า
  • อารมณ์แสงวนิชย์. 2535. "การลดการใช้สารเคมีเกษตรภายใต้นโยบายเคมีการเกษตร" รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาสารธรรมชาติจากพืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงและวัชพืช. กองวัตถุมีพิษการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร.

» ชนิดของสะเดา
» สารประกอบทางเคมีของสะเดา
» ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดสะเดา
» การเตรียมผลสะเดาเพื่อเอาเมล็ด
» วิธีใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา
» ผลของสารสกัดจากสะเดาที่มีต่อพืช
» การเก็บรักษาเมล็ดสะเดาเอาไว้ใช้
» การดื้อต่อสารสกัดจากสะเดาของแมลง
» ปัญหาและข้อจำกัดของสารสกัดจากสะเดา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย