เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

ผักบุ้งจีน

คุณภาพผักบุ้งจีนส่งออก

ต้องมีความสด มียอดติดอยู่ ลำต้นอวบ แต่ไม่ยาวเกินไป ความยาวมาตรฐาน ประมาณ 10-12 นิ้ว (วัดจากโคนถึงยอด) ใบและลำต้นสีเขียวไม่เหลืองช้ำและเหี่ยวเฉา ใบต้องไม่มีรู ตัดรากให้หมด ไม่มีดินหรือทรายปนมา และต้องปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีหลงเหลืออยู่ อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนใหญ่ตลาดฮ่องกงนิยมพันธุ์ไต้หวัน ซึ่งให้ลักษณะต้นสีเขียวสด อวบ ใบไม่เหี่ยวช้ำง่าย

เอกสารอ้างอิง

  • กรมการค้าภายใน. 2531. รายงานการศึกษาเรื่องผักบุ้งจีน. (อัดสำเนาเย็บเล่ม)
  • กรมวิชาการเกษตร. 2537. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการรับรองพันธุ์ผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร 1. (อัดสำเนา)
  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2537. สถิติพื้นที่ปลูกพืชผัก. กองแผนงานและโครงการพิเศษ.
  • นรินทร์ พูลเพิ่ม. 2536. การปลูกผักบุ้งจีน การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
  • เมืองทอง ทวนทวี และสุธีรัตน์ ทวนทวี. 2532. หลักการปลูกผัก 1. โรงพิมพ์ทั่วฮั่วซิน, กรุงเทพฯ
  • สุเทวี ศุขปราการ และพวงทอง ยินอัศวพรรณ. 2536. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
  • Jan Conelis and Jan Aric Nugteren. 1982. KangKong, an important leaf vegetable in Asia. AVRDC Taiwan.

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» ลักษณะการเจริญเติบโต
» สภาพแวดล้อมที่ต้องการ
» พันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อบริโภคสด
» การดูแลรักษา
» แมลงศัตรูผักบุ้งและการป้องกันกำจัด
» โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด
» คุณภาพผักบุ้งจีนส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย