เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกถั่วฝักยาว

การเก็บเมล็ดพันธุ์

ไม่ควรปล่อยให้ฝักของถั่วฝักยาวแห้งคาต้น พอฝักเริ่มเหลืองและพองตัวก็สามารถเก็บมาแกะเมล็ดนำออกตาก เพื่อเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป
ถ้าปลูกในฤดูฝน การเก็บเมล็ดพันธุ์จะยุ่งยากพอสมควร เพราะถ้าปล่อยให้แก่คาต้น เมล็ดในฝักจะงอกหรือเกิดเชื้อราทำลายเมล็ด ฉะนั้นควรระมัดระวัง และดูจังหวะเวลาเก็บเกี่ยวให้ดี

อ้างอิง

  • กรมวิชาการเกษตร. การปรับปรุงคุณภาพผลไม้และผักสดเพื่อการส่งออก กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2528. รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกถั่วฝักยาว ระยอง : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก.
  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2535. โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝัก รุ่นที่ 5 วันที่ 28-30 กรกฏาคม 2535, กองขยายพันธุ์พืช.
  • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2535 สถิติการปลูกฝัก, ฝ่ายวิเคราะห์ประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชผัก, กองแผนงานและโครงการพิเศษ.
  • เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนาและภัสรา ชวประดิษฐ์. 2536. ถั่วฝักยาว (พิมพ์ครั้งที่ 1) กองส่งเสริมพืชสวน, กรมส่งเสริมการเกษตร.
  • สภาวิจัยแห่งชาติ. 2534. รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 19-22 มีนาคม 2534. คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชผัก.
  • สภาวิจัยแห่งชาติ. 2536. โรคของผัก : การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2536 คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชผัก.

» พันธุ์ถั่วฝักยาว
» ดินและการเตรียมดิน
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» แมลงศัตรูถั่วฝักยาว
» โรคถั่วฝักยาว
» การตัดแต่งฝัก
» การเก็บเกี่ยว
» การเก็บเมล็ดพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย