เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

กระเจี๊ยบเขียว

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

 1. เพื่อให้ได้กระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดเกษตรกร ควรให้ความเอาใจใส่ปฏิบัติดูแลรักษาถูกวิธีทุกระยะ โดยเฉพาะการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 2. ปัญหาโรคแมลงมีผลต่อคุณภาพมาก เพราะถ้าเกิดการแพร่ระบาดขึ้นแล้วก็ยากที่จะแก้ไข ควรปฏิบัติให้ถูกต้องแต่แรก เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย เป็นการลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 3. แรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยปกติจะใช้แรงงานเฉลี่ย 2 คนต่อไร่ ถ้าปลูกพื้นที่มาก ควรคำนึงถึงความสามารถในการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวด้วยให้มีแรงงานพอเพียง ซื้อนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนจะตัดสินใจปลูกควรพิจารณาผู้ซื้อที่ดี มีความมั่นคงมีความเข้าใจเงื่อนไขให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการคัดคุณภาพเกษตรกรควรรวมตัวเป็นกลุ่ม กำหนดช่วงปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตพอเพียง ไม่มากหรือน้อยไปในแต่ละวัน

เอกสารอ้างอิง

 • กรมส่งเสริมการเกษตร. รายงานการประชุมแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวระหว่างนักวิจัย นักส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 8 จังหวัด. วันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ.
 • กรมส่งเสริมการเกษตร. สถิติการส่งออกพืชผัก. กองแผนงานและโครงการพิเศษ
 • การปลูกกระเจี๊ยบมอญที่ด้านใต้ของเกาะโอกินาวา (ฉบับโรเนียว)
 • เกษม พิลึก และฉันทนา วัชรันต์. กระเจี๊ยบมอญพันธุ์ใหม่. วารสารเคหะการเกษตร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 9, กันยายน 2532.
 • นิยมรัฐ ไตรศรี และลักษณา วรรณภีร์. 2533 โรคกระเจี๊ยบเขียว. เอกสารประกอบการสัมมนา สนทนาปัญหาโรคพืช. 13 ธันวาคม 2533. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย. หจก. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, กรุงเทพฯ.
 • ชำนาญ ทองกลัด และนรินทร์ พูลเพิ่ม. การปลูกกระเจี๊ยบเขียว. ศูนย์พืชสวนพิจิตรและสถาบันวิจัยพืชสวน, กรมวิชาการเกษตร.
 • เบญจวรรณ ชูติชูเดช. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยว การทำ precooling การบรรจุและการเก็บรักษาฝักกระเจี๊ยบเขียว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534.
 • ปิยรัตน์ เขียนมีสุขและอนันต์ วัฒนธัญกรรม. แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว. วารสารเคหะการเกษตร, ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2533.
 • สมพร ทรัพย์สาร. กระเจี๊ยบเขียวฝักสด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพริกและกระเจี๊ยบเขียว. 16 สิงหาคม 2532. ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.
 • Division of Agricultural Science. University of California. OKRA. 1976.

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» พันธุ์และแหล่งพันธุ์
» ฤดูปลูก
» การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
» อายุการเก็บเกี่ยว
» แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
» โรคกระเจี๊ยบเขียว
» วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
» การขนส่ง
» การเก็บเมล็ดพันธุ์
» ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ
» ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย