เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

การใช้เครื่อง EC มิเตอร์

การใช้เครื่อง EC มิเตอร์ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ปรับความเที่ยงตรงก่อนใช้เครื่อง โดยปกติเครื่องจะมีปุ่มที่สามารถปรับได้ เพื่อตั้งเครื่องให้เที่ยงตรง โดยอาจปรับกับสารละลายมาตรฐานคือ โพแทสเซี่ยมคลอไรด์ (KCl) 0.01 M ซึ่งมีค่า EC 1.413 mmhos/cm ที่ 25° C ก็ได้
  2. ปรับอุณหภูมิ เครื่องบางชนิดปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ แต่บางชนิดต้องปรับเอง ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการใช้เครื่อง pH มิเตอร์
  3. แบตเตอรี่ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ จึงจะอ่านค่าได้ถูกต้อง จึงต้องปิดเครื่องทันทีทุกครั้งที่ใช้เครื่องเสร็จ

การดูแลรักษาเครื่องจะคล้ายกับการดูแลรักษาเครื่อง pH มิเตอร์ คือ

  1. ต้องทำการอบอุ่นเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
  2. ปรับเครื่องให้เที่ยงตรงก่อนใช้ครั้งแรกของแต่ละวัน
  3. ล้างกระเปาะให้สะอาดด้วยน้ำกลั่นทุกครั้งหลังการใช้
  4. เมื่อใช้เครื่องไปนานๆ จะต้องล้างกระเปาะด้วยน้ำส้มความเข้มข้นร้อยละ 7 (7% acitic acid) เพื่อละลายคราบเกลือที่สะสมบนกระเปาะ แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นตามอีกครั้งก่อนเก็บเครื่อง
  5. ตรวจสอบแบตเตอรี่เสมอ
  6. ตรวจสอบความสะอาดของกระเปาะเป็นระยะๆ

» ประวัติความเป็นมา
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
» ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
» ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
» ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
» เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» สารละลายธาตุอาหาร
» การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
» วัสดุและภาชนะปลูก
» การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
» การศึกษาวิจัย
» การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
» เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
» ต้นทุน-ผลตอบแทน
» การตลาด
» ความรู้ของเกษตรกร
» ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
» ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย