เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก

แม้ว่าการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตกจะเริ่มมาตั้งแต่ปี 2530 ที่นาริตะฟาร์ม แต่เพิ่งจะมีการตื่นตัวอย่างจริงจังในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากความต้องการบริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี การดำเนินการปลูกพืชด้วยระบบนี้ในภาคตะวันตกมีทั้งการศึกษาวิจัยและการผลิตพืชผักเชิงพานิชย์ ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นมีการรายงานผลแล้ว และการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จมีการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง

» ประวัติความเป็นมา
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
» ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
» ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
» ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
» เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» สารละลายธาตุอาหาร
» การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
» วัสดุและภาชนะปลูก
» การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
» การศึกษาวิจัย
» การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
» เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
» ต้นทุน-ผลตอบแทน
» การตลาด
» ความรู้ของเกษตรกร
» ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
» ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย