เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์

การส่งเสริมการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้การปลูกพืชระบบนี้ ถ้าเป็นการผลิตพืชทั่วไปก็ควรใช้วิธีดั้งเดิมเพราะประเทศไทยยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอีกมาก และการปลูกในดินก็ลงทุนต่ำกว่าการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ แต่ถ้าต้องการผลิตพืชที่มีราคาแพงเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือเพื่อการส่งออก ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าและต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพ การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี และควรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์ ก่อนที่จะประกอบการเอง ต้องมีตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิต และต้องเป็นตลาดที่ให้ราคาสูงกว่าตลาดผลผลิตทั่วไป จะต้องเลือกผลิตพืชที่มีราคา ตลาดต้องการ และควรผลิตผสมผสานกับการปลูกพืชด้วยวิธีปกติเพื่อลดความเสี่ยง ไม่ควรซื้อระบบสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาใช้แต่ควรเลือกระบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ จะเป็นการลดต้นทุนและเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีระบบไหนที่สมบูรณ์ที่สุด ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดในสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา นอกจากนี้ผู้ปลูกควรคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยมีแผนกำจัดของเสียและสิ่งเหลือใช้จากระบบด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเกษตรกรหรือผู้สนใจจะปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการค้า ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ

» ประวัติความเป็นมา
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
» ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
» ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
» ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
» เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» สารละลายธาตุอาหาร
» การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
» วัสดุและภาชนะปลูก
» การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
» การศึกษาวิจัย
» การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
» เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
» ต้นทุน-ผลตอบแทน
» การตลาด
» ความรู้ของเกษตรกร
» ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
» ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย