เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันผู้บริโภคกำลังตื่นตัวในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของอาหารอย่างมาก ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจมองว่าพืชที่ผลิตด้วยวิธีนี้ปลอดภัยจากพิษตกค้างของสารเคมีต่างๆ จึงยอมรับผลผลิตที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ ขณะเดียวกันอาจมีผู้บริโภคอีกกลุ่มไม่ยอมรับการผลิตพืชโดยวิธีนี้ เนื่องจากมองว่าพืชไม่ได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่มีการป้อนธาตุอาหารต่างๆ ให้พืชโดยตรงแทนการหาอาหารเองจากดิน จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ควมาเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สิ่งเหลือใช้จากการปลูกพืช เช่นน้ำสารละลายธาตุอาหาร และวัสดุปลูก ที่ไม่ใช้แล้ว จะมีวิธีกำจัดอย่างไรไม่ให้เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

» ประวัติความเป็นมา
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
» การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
» ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
» ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
» ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
» เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
» สารละลายธาตุอาหาร
» การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
» วัสดุและภาชนะปลูก
» การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
» การศึกษาวิจัย
» การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
» เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
» ต้นทุน-ผลตอบแทน
» การตลาด
» ความรู้ของเกษตรกร
» ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
» ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย