เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

ดินและการเตรียมดิน

ดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ควรเป็นดินที่มีการระบายน้ำดี คือดินร่วนถึงดินเหนียว มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมระหว่าง 6.5 - 7.5 หากที่ดินมีสภาพความเป็นกรดต่ำกว่า 5 ก่อนปลูกประมาณ 1 เดือน ควรหว่านปูนขาวให้ทั่วแปลงในอัตรา 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้ากับดินโดยการไถพรวนหรือสับดินแล้วรดน้ำให้ทั่วแปลง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความเป็นกรดของดินได้เร็วขึ้น

การเตรียมดินไร่หรือดินร่วน
ไถบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดินและทำลายหญ้าด้วยไถผาน 3 ให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร (1 คืบ หรือ 1 หน้าจอบ) แล้วทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อตากดินและปราบวัชพืชไปในตัว จากนั้นจึงไถพรวนด้วยไถผาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุยเหมาะแก่การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า รวมทั้งทำลายวัชพืชที่กำลังงอกได้ด้วย หลังจากนั้นจึงชักร่องปลูกให้มีระยะห่างระหว่างร่อง 50 เซนติเมตรและร่องมีความลึก 10 เซนติเมตร

การเตรียมดินสวนหรือดินเหนียว
ควรยกร่องให้มีสันแปลงกว้างประมาณ 3.5-4.5 เมตร เพื่อความสะดวกในการให้น้ำและการระบายน้ำเว้นที่ไว้สำหรับใช้เป็นทางเดินรอบ ๆ แปลงประมาณ 0.5 เมตร สองข้างแปลงขุดเป็นร่องน้ำขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร พลิกหน้าดินบริเวณสันแปลงให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน หลังจากนั้นจึงย่อยดินให้ร่วนซุยอีกครั้ง

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย