เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การดูแลรักษา

การถอนแยกและการใส่ปุ๋ย เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ 15 วัน หรือต้นมีความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ให้ถอนแยกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกเหลือหลุมละ 2 ต้น แล้วพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งใส่ปุ๋ย โดยโรยข้างแถวปลูกห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ หลังจากนั้นจึงกลบปุ๋ยด้วยดินและพูนโคนต้นในคราวเดียวกัน สำหรับสูตรและอัตราส่วนปุ๋ยที่ใช้โรยข้างแถวปลูกจะแตกต่างกันดังนี้

  1. ในเขตภาคกลางตอนบน ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อต้น
  2. ในเขตภาคกลางตอนล่าง ใช้ปุ๋ยสูตร 45-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1 ข้อนโต๊ะต่อต้น หรือปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 2 ช้อนโต๊ะต่อต้น
  3. ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ปุ๋ยสูตร 45-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น หรือปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 50-75 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 2-3 ช้อนโต๊ะต่อต้น

การให้น้ำ
ถ้าปลูกในที่ส่วนผักควรให้น้ำวันละครั้ง (ยกเว้นวันที่ฝนตกหนัก) โดยวิธีการใช้แครงสาด หรือใช้เครื่องพ่นน้ำซึ่งมีท่อพ่นน้ำออก 2 ข้าง ส่วนในพื้นที่ที่เป็นที่ไร่ควรให้น้ำทุกวันเช่นกัน ถ้าทำไม่ได้ควรให้ 2 วันต่อครั้ง โดยใช้วิธีให้น้ำตามร่อง การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลุกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหมดสิ้น

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย