เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  1. การป้องกันกำจัดวัชพืช นอกจากวิธีการใช้แรงคนถากถาง ในขณะที่ทำการถอนแยกและใส่ปุ๋ยเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุ 15 วันแล้ว อาจใช้สารเคมีเช่นอาทราซีน หรืออะลาคลอร์ อัตรา 1 ลิตรต่อไร่ ฉีดคลุมแปลงหลังปลูก ข้าวโพดในขณะที่ดินยังเปียกและก่อนวัชพืชจะงอก
    ข้อควรระวัง ในการใช้สารเคมีอาจมีพิษตกค้างที่จะตามมาสำหรับพืชฤดูต่อไป เช่น ถ้าปลูกผัก หรือพืชตระกูลถั่วต่อจากข้าวโพดฝักอ่อน ก็ไม่ควรใช้อาทราซีน เป็นต้น
  2. การป้องกันกำจัดหนู ในบางพื้นที่อาจพบหนูมากัดกินเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะงอก และหลังงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวก็จะพบหนูมาทำความเสียหายเช่นกัน ในการป้องกันกำจัดอาจใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ หรือราคูมิน ทำให้เป็นเหยื่อล่อให้หนูมากินแล้วตาย
  3. การป้องกันกำจัดแมลง เนื่องจากข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 45-60 วัน จึงมีแมลงศัตรูรบกวนน้อย แต่ถ้าพบแมลงศัตรูระบาดมากอาจใช้สารเคมีฉีดพ่นเป็นครั้งคราว โดยเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดและวงจรชีวิตของแมลงศัตรูนั้น ๆ ควรเป็นสารเคมีที่มีพิษตกค้างระยะสั้น และมีพิษตกค้างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ในระยะที่ข้าวโพดยังเป็นต้นกล้า หากเกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง มักจะมีเพลี้ยไฟระบาดทำความเสียหาย ควรใช้ฟอสดริน กูซาไธออน เอ็นดริน หรือโฟลิดอล ฉีดพ่น โดยใช้ตามอัตราที่แนะนำในฉลากข้างภาชนะบรรจุ
  4. การป้องกันกำจัดโรค พบว่าโรคที่สำคัญและทำความเสียหายแก่ข้าวโพดฝักอ่อนมากที่สุดคือ โรคราน้ำค้าง แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการใช้ข้าวโพดพันธุ์ต้านทาน เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 2 และพันธุ์รังสิต 1 เป็นต้น แต่ถ้าใช้พันธุ์ข้าวโพดหวาน ควรใช้สารเคมีเอพรอน 75 คลุกเมล็ดก่อนปลูก

    ข้อควรระวัง ควรใช้สารเคมีตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ตามฉลากข้างภาชนะบรรจุอย่างเคร่งครัด และด้วยความระมัดระวัง

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย