เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

มาตรฐานคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งคุณภาพ

1. ลักษณะโดยทั่วไป

  1. ลักษณะของยอดหน่อต้องแน่นและไม่บาน (ต้องไม่มีช่อใบโผล่ตรงกาบหุ้มใบ) หน่อมีความสะอาด ปราศจากโรคและแมลง
  2. ลักษณะของหน่อต้องตรงไม่คดงอ หรือแคระแกรน หน่อที่จะรับซื้อต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 25 เซนติเมตร โดยส่วนที่เป็นสีเขียวจะต้องมีความยาวมากกว่า 19 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งผู้ขายจะเป็นผู้ตัดให้ได้ขนาดดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
  3. หน่อไม้ฝรั่งที่มีส่วนโคนเป็นสีเขียว จะต้องพิจารณามาตรฐานน้ำหนักต่อหน่อของหน่อไม้ฝรั่งในแต่ละเกรดด้วย ซึ่งจะพิจารณาแยกเกรดโดยอาศัยการเปรียบเทียบขนาดเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวเท่านั่น

2. ขนาดหน่อไม้ฝรั่ง
แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ด้วยกันคือ

  1.  เกรดเอ คือหน่อไม้ฝรั่งที่มีความยาวหน่อ 25 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนหน่อมากกว่า 1.0 เซนติเมตร
  2. เกรดบี คือหน่อไม้ฝรั่งที่มีความยาวหน่อ 25 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนหน่อตั้งแต่ 0.8-1.0 เซนติเมตร
  3. เกรดซี คือหน่อไม้ฝรั่งที่มีความยาวหน่อ 25 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนหน่อน้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร

» ประเภทหน่อไม้ฝรั่ง
» พันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง
» ดินที่เหมาะสม
» การเพาะกล้าหน่อไม่ฝรั่ง
» การเตรียมแปลงปลูก
» การย้ายกล้าหน่อไม่ฝรั่ง
» การให้น้ำ
» การให้ปุ๋ย
» การไว้ต้นแม่เหนือดิน
» การพรวนดินและการเติมปุ๋ย
» การทำค้าง
» การเก็บเกี่ยว
» การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
» มาตรฐานคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง
» การพักต้น
» โรคแมลงศัตรูและการป้องกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย