เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกมะเขือเทศ

        มะเขือเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ซึ่งมีผู้นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี ในปัจจุบันได้มีการผลิตสำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปในแบบต่าง ๆ เช่น น้ำมะเขือเทศ และซ้อสมะเขือเทศ เป็นต้น ดังนั้นความต้องการของตลาดมะเขือเทศจึงมีอยู่ตลอดทั้งปี แต่ในบางฤดูมะเขือเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากมะเขือเทศจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในฤดูหนาว เพราะอากาศเย็นจะมีส่วนทำให้มีการติดผลดีและในฤดูหนาวโรคแมลงรบกวนน้อยกว่าฤดูอื่น ผลผลิตที่ได้รับจะมีปริมาณมาก และมีคุณภาพดีจึงเหมาะที่จะปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงาน ส่วนฤดูร้อนและฤดูฝนนั้นมะเขือเทศจะเจริญเติบโตไม่ดี ผลผลิตต่ำเนื่องจากมีโรคแมลงรบกวนมาก อย่างไรก็ตามในฤดูร้อนและฤดูฝนนี้มะเขือเทศในตลาดจะมีราคาสูงมากในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ดังนั้นหากเกษตรกรประสงค์ที่จะปลูกควรเพาะเมล็ดพันธุ์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และจะต้องเลือกพันธุ์ปลูกประเภทต้านทานโรค การติดผลดี เลือกพื้นที่ระบายน้ำดีและมีการดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษ

» พันธุ์
» สภาพอากาศที่เหมาะสม
» การเตรียมดิน
» การเพาะกล้า
» การปลูก
» การพรวนดินกลบโคนต้น
» การให้น้ำ
» การใส่ปุ๋ย
» การปักค้าง
» โรคแมลงและการป้องกัน
» การเก็บเกี่ยว
» การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย