เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกมะเขือเทศ

พันธุ์

แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

1. พันธุ์สำหรับปลูกขายตลาดสด ซึ่งแบ่งออกได้ตามขนาดผลและการใช้ควรมีลักษณะดังนี้

 • พันธุ์ผลโต นิยมใช้ทำสลัดและประดับจานอาหาร เช่น พันธุ์ฟลอราเดล และมาสเตอร์เบอร์ 3 เป็นต้น

  มีลักษณะดังนี้คือ
  มีผลทรงกลมแบบแอปเปิล
  สีผลเขียว มีไหล่เขียว สุกแดงจัด
  มีจำนวนช่องในผลมาก ไม่กลวง
  รสดี เนื้อหนาแข็ง เปลือกไม่เหนียว
 • พันธุ์ลูกเล็ก นิยมใช้ประกอบอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ พันธุ์สีดา, ห้างฉัตร มีลักษณะดังนี้

  ผลเล็ก
  สีชมพู นิยมมากกว่าแดง
  รสเปรี้ยว ไม่ขื่น

2. พันธุ์สำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่พันธุ์ วี เอฟ 134-1-2, พี 502, พี 600 เป็นต้น ควรมีลักษณะดังนี้

 • เป็นพันธุ์ที่สุกพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่
 • ขั้วผลควรหลุดจากผลได้ง่ายเมื่อปลิดผล
 • ผลสุกมีสีแดงจัดตลอดผล
 • ไส้กลางของผลสั้น เล็กและไม่แข็งแรง
 • เนื้อมาก น้ำน้อย มีปริมาณกรดสูง
 • ผลแน่น แข็ง เปลอกหนาและเหนียว สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกล ๆ และเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย

» พันธุ์
» สภาพอากาศที่เหมาะสม
» การเตรียมดิน
» การเพาะกล้า
» การปลูก
» การพรวนดินกลบโคนต้น
» การให้น้ำ
» การใส่ปุ๋ย
» การปักค้าง
» โรคแมลงและการป้องกัน
» การเก็บเกี่ยว
» การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย