เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

กรมส่งเสริมการเกษตร

มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน

เพื่อจะผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่มีคุณภาพดี เกษตรกรจะต้องรู้มาตรฐานและคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนที่ผู้ซื้อต้องการ

ขนาดของข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกเป็น 3 เกรด คือ

9-13 ซม. (L)
7-9 ซม. (M)
4-7 ซม. (S)

ส่วนใหญ่โรงงานจะผลิตเกรด S, M มากกว่า L

คุณภาพที่ต้องการ คือ

  • สีของฝัก มีสีเหลืองหรือครีม
  • ฝักสมบูรณ์ การเรียงของไข่ปลาตรง ไม่หัก เน่า หรือแก่เกินไป
  • ฝักไม่มีรอยกรีด ไม่มีเศษไหมติด
  • ฝักสด ไม่เหี่ยวแห้ง ไม่ผ่านการแช่น้ำ
  • ตัดขั้น และตัดแต่งระหว่างรอยขั้นกับฝักเรียบร้อย

» พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน
» การปรับปรุงดิน
» การเตรียมดินปลูก
» ระยะปลูก
» การใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน
» การให้น้ำกับข้าวโพดฝักอ่อน
» การพรวนดินและกำจัดวัชพืช
» การถอดยอด
» การเก็บเกี่ยว
» มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน
» การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
» ผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย