เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

นอกจากนี้เกษตรกรยังจะมีรายได้จากการขายต้นข้าวโพด เปลือกและไหมและช่อดอกตัวผู้โดยสามารถนำไปใช้เลี้ยงวัวนมได้เป็นอย่างดี ผู้เลี้ยงวัดนมจะรับซื้อต้นสดจากแปลงข้าวโพดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วในราคาไร่ละ 300-400 บาท สำหรับช่อดอกตัวผู้ที่ถอดทิ้ง ขายได้ในราคา 70-80 บาทต่อไร่ต่อครั้ง ต้นข้าวโพดสดและเปลือกมีคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นประโยชน์ถึงร้อยละ 13.2 และมีเยื่อใย สูงถึงร้อยละ 34.8 ซึ่งคุณค่าทางอาหารดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกับคุณค่าทางอาหารที่ได้จากหญ้าขนสด และยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารของวัวทำงานดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  • กรมวิชาการเกษตร. 2534. เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน. (อัดสำเนา)
  • ทิพย์ เลขะกุล. 2532. "เมื่อคิดจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนควรทำอย่างไร." การสัมมนาแนวทางการพัฒนาการผลิตการตลาดข้าวโพดฝักสดของประเทศไทย กาญจนบุรี : กรมส่ง เสริมการเกาตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2533. แนวทางพัฒนาข้าวโพด ฝักอ่อน. (อัดสำเนา)
  • วารุณี ปรีย์มาโนช. 2532 "การผลิตและรักษาคุณภาพข้าวโพดอ่อน" การสัมมนาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวโพดฝักสดของประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร.

» พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน
» การปรับปรุงดิน
» การเตรียมดินปลูก
» ระยะปลูก
» การใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน
» การให้น้ำกับข้าวโพดฝักอ่อน
» การพรวนดินและกำจัดวัชพืช
» การถอดยอด
» การเก็บเกี่ยว
» มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน
» การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
» ผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย