เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

การปลูก

1. เตรียมดินให้ลึก 30-35 เซนติเมตร เพื่อให้รากเจริญเติบโตและหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้ดี ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 3 ตัน/ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่

2. ระยะปลูกที่ใช้คือ 50 x 150-200 เซนติเมตร

3. กล้าที่ใช้ปลูกควรมีลักษณะดังนี้

  • อายุ 4-6 เดือน
  • ความสูงของต้นมากกว่า 50 เซนติเมตร
  • มีรากสะสมอาหารสมบูรณ์และมีจำนวนรากมาก
  • มีตาสมบูรณ์ขนาดใหญ่ โดยรอบเหง้า
  • กล้าต้องปราศจากโรคแมลง

4. เมื่อย้ายกล้าจากแปลงกล้าแล้วควรปลูกทันที ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 3 วัน

5. ใช้กล้า 1 ต้นต่อ 1 หลุม

6. ในหลุมปลูกควรลึก 10-15 เซนติเมตร กว้างยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และทำเนินตรงกลางหลุม

7. วางกล้าในลักษณะแผ่รากให้กระจายบนเนิน ทิศทางของตาไปแนวเดียวกันกับแถว แล้วกลบดิน

การดูแลรักษา

  1. การให้น้ำ ควรให้น้ำวันละครั้งในช่วงหลังจากย้ายกล้า และเปลี่ยนเป็น 3-5 วัน/ครั้ง หลังจากหน่อไม้ฝรั่งตั้งตัวได้แล้ว ทั้งนี้ให้ตรวจสอบดูความชื้นในดินด้วย
  2. การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในช่วงพักต้น อัตรา 3 ตัน/ไร่/ปี และปุ๋ยเคมีอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร่/ปี
  3. การเลี้ยงต้นให้คัดเลือกต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1 เซนติเมตรขึ้นไปไว้ 4-6 ต้น เป็นต้นแม่
  4. การพักต้น เพื่อให้ต้นสร้างอาหารมาเลี้ยงเหง้าให้สมบูรณ์หน่อที่ได้จะได้มีคุณภาพดี ควรพักต้น 2-3 ครั้ง/ปี แต่ละครั้งนาน 1 1/2-2 เดือน โดยตัดต้นเก่าทิ้ง

» การเพาะกล้า
» การปลูก
» เทคนิคการผลิตหน่อขาว
» โรคแมลง
» แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย