เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

ได้แก่

1. เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูพืชที่ทำลายหน่อไม้ฝรั่งได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยใช้ปากดูดน้ำเลี้ยงที่ปลายหน่อและภายในกาบใบ การทำลายระยะแรกจะมองไม่ค่อยเห็น ต้นที่ถูกทำลายรุนแรงจะแคระแกร็นปลายหน่อมีสีเหลืองซีด และเหี่ยวเห็นได้ชัด สำหรับในการปลูกหน่อขาวจะทำให้ต้นอยู่เหนือดินไม่สามารถสร้างอาหารได้เต็มที่ ผลผลิตจะต่ำ พบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูร้อนและอากาศเปลี่ยนแปลงจากหนาวเข้าสู่ร้อน

การป้องกันและกำจัด ถ้ามีการระบาดรุนแรงให้ใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้

 1. ในกรณีต้องเก็บผลผลิตทุกวัน ควรใช้คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) 50 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
 2. ใช้เมทธิลโอคาร์บ (เมซูโรล 50% W.P.) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และควรเก็บหน่อหลังพ่น 3 วัน

  ทั้ง 2 ชนิดนี้ ทำการฉีดพ่นทุก 5 วันต่อครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง และควรพ่นในช่วงเวลาระหว่าง 8.00-10.00 น. เพราะเพลี้ยไฟมีช่วงการบินเวลากลางวัน (8.00-13.00 น.)

2. หนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่พบระบาดทำลายหน่อไม้ฝรั่งตามแหล่งปลูกทั่วไปทั้งในเขตเกษตรที่สูงและที่ราบ การทำลายโดยตัวหนอนจะกัดกินใบและเจาะทำลายหน่อไม้ฝรั่งทำให้เกิดเป็นรอยแหว่ง บางครั้งจะพบเจาะเข้าทำลายภายในต้นหน่อไม้ฝรั่ง ลักษณะคล้ายหนอนเจาะลำต้น ทำให้สูญเสียคุณภาพด้านการบริโภค

การป้องกันและกำจัด เมื่อพบมีการระบาดควรฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้

 1. ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ อัตราส่วนผสมตามคำแนะนำข้างภาชนะบรรจุ
 2. ฉีดพ่นด้วย เมทโธมิล เช่น แลนเนท 18% แอลซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 3. เชื้อไวรัสสำหรับกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงควรฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงเพื่อลดการระบาดลงก่อน หลังจากนั้นควรพ่นตามด้วยเชื้อไวรัส โดยพ่นประมาณ 4-5 วันต่อครั้ง สำหรับในกรณีที่มีการใช้สารฆ่าแมลงอย่างเดียว เพื่อป้องกันหรือชลอการสร้างความต้านทานของแมลง ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันตลอดฤดูปลูก

3. หนอนกระทู้หอม

หนอนกระทู้หอม เป็นแมลงที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่พบระบาดทำลายหน่อไม้ฝรั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งปลูกแถบภาคกลาง เช่น จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี เป็นต้น หนอนกระทู้หอมมีนิสัยกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบและหน่อ กรณีของใบจะทำลายจนเหลือก้านใบ ส่วนหน่อจะกัดเป็นรูลึกทำให้เสียคุณภาพด้านบริโภค

การป้องกันหนอนกระทู้หอม มีปัญหามากกว่าแมลงศัตรูอื่นๆ หลายชนิด เมื่อมีการระบาดจึงควรพิจารณาดังนี้ คือ

 1. ฉีดพ่นด้วยสารเคมีฆ่าแมลงพวกสารระงับการลอกคราบ (ไอ จี อาร์) เช่น อทาบรอน อัตราตามฉลาก พิจารณาพ่นเป็นครั้งคราวที่จำเป็นเนื่องจากราคาค่อนข้างสูง
 2. ฉีดพ่นด้วยเชื้อไวรัส อัตรา 30 ซี.ซี/น้ำ 20 ลิตร ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับว่าปลอดภัย ช่วงพ่นประมาณ 4-5 วันต่อครั้ง

4. หนอนกระทู้ผัก

หนอนกระทู้ผักเป็นหนอนชนิดหนึ่งที่มีพืชอาหารมากมาย ในกรณีของหน่อไม้ฝรั่งการทำลายที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดจากหนอนตัวโตกัดกินต้นที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้เกิดรอยแหว่งเว้าเป็นรู้ลึกพบเสมอไม่จำกัดฤดูกาล

การป้องกันและกำจัด
หนอนกระทู้ผักป้องกันกำจัดได้ไม่ยาก เมื่อพบกลุ่มไข่หรือหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้รีบทำลายเสีย หากปล่อยให้หนอนโตเกินไป หนอนจะแยกย้ายหลบซ่อนตัวกัดเจาะเป็นรูลึกในหน่อ หรือบริเวณโคนต้น หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ควรใช้สารไพรีทรอยด์สังเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งอัตราตามฉลาก หากมีการระบาดให้พ่น 5-7 วัน/ครั้ง

5. หนอนกระทู้กัดต้น

หนอนกระทู้กัดต้นเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำลายหน่อไม้ฝรั่ง โดยหนอนจะอาศัยใต้ดินในเวลากลางวัน และออกมากัดกินพืชในเวลากลางคืน การทำลายจะเกิดเฉพาะโคนต้นที่กำลังเจริญเติบโต และกัดจนต้นขาด ถ้าเป็นต้นใหญ่จะกัดกินภายใน ทำให้หน่อไม้ฝรั่งผลผลิตลดลงและตายได้ การระบาดรุนแรงในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

การป้องกันและกำจัด

 1. ทำลายวัชพืช ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของแม่ผีเสื้อ
 2. ในแปลงที่สามารถให้น้ำได้ ควรทดน้ำเข้าแปลง เพื่อให้หนอนออกจากที่หลบซ่อนแล้วเก็บทำลายเสีย
 3. กรณีที่มีการระบาดของหนอนจำนวนมาก ควรพ่นสารฆ่าแมลง พวกไพรีทรอยด์ เช่น แอมบุช อัตราตามฉลาก ฉีดพ่นบริเวณโคนต้น 2-3 ครั้ง ทุก 5-7 วัน

» การเพาะกล้า
» การปลูก
» เทคนิคการผลิตหน่อขาว
» โรคแมลง
» แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย