สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)

คณะบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

ผู้บัญชาการ

 • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หน้าที่

เป็นหน่วยงานในระดับนโยบาย มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัตินำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / ศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช.)

ผู้บัญชาการ

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลโทชาตอุดม ติตถะสิริ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หน้าที่

รับผิดชอบหน่วยงาน / ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน / ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในโครงสร้างดังกล่าวนี้รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)

ผู้บัญชาการ

 • พลโทธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/แม่ทัพภาคที่ 1 (กกล.รส.ทภ.1)
 • พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 (กกล.รส.ทภ.2)
 • พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 (กกล.รส.ทภ.3)
 • พลโทวลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 (กกล.รส.ทภ.4)

หน้าที่

ควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง 4 กองทัพภาค กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 - 4 (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นควบคุมทางยุทธการ)

ฝ่ายความมั่นคง

ผู้บัญชาการ

 • พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
 • พลเอกอักษรา เกิดผล รองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

หน้าที่

ควบคุม 4 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ผู้บัญชาการ

 • พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 • พลโทฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

หน้าที่

ควบคุม 1 กระทรวง 3 หน่วย ได้แก่
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฝ่ายเศรษฐกิจ

ผู้บัญชาการ

 • พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
 • พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ

หน้าที่

ควบคุม 7 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา

ผู้บัญชาการ

 • พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
 • พลโทสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

หน้าที่

ควบคุม 7 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้บัญชาการ

 • พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
 • พลโทสุชาติ หนองบัว รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

หน้าที่

ควบคุม 19 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 7. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. กรมประชาสัมพันธ์
 9. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. สำนักราชเลขาธิการ
 11. สำนักพระราชวัง
 12. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 13. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 15. ราชบัณฑิตยสถาน
 16. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 18. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 19. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

หน่วยงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้บัญชาการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หน้าที่

ควบคุม 6 หน่วยงาน ได้แก่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย