สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์
3. นาย วราเทพ รัตนากร
4. นาย นพดล ปัทมะ
5. นาย โภคิน พลกุล
6. นาย พิชัย นริพทะพันธุ์
7. นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
8. นาย สาโรช หงส์ชูเวช
9. นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
10 พลโท มนัส เปาริก
11. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
12. พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
13. นายแพทย์ พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช
14. นาย พันศักดิ์ วิญญรัตน์
15. นาย สุรนันท์ เวชชาชีวะ
16. นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
17. นาย ยงยุทธ ติยะไพรัช
18. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
19. พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
20. นาย เกรียงกมล เลาหไพโรจน์
21. นาง เยาวภา วงษ์สวัสดิ์
22. นาย ธงทอง จันทรางศุข
23. พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และยังไม่มารายงานตัว ให้เปลี่ยนไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ ที่ปรากฎตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย