สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์
3. นาย วราเทพ รัตนากร
4. นาย นพดล ปัทมะ
5. นาย โภคิน พลกุล
6. นาย พิชัย นริพทะพันธุ์
7. นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
8. นาย สาโรช หงส์ชูเวช
9. นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
10 พลโท มนัส เปาริก
11. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
12. พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
13. นายแพทย์ พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช
14. นาย พันศักดิ์ วิญญรัตน์
15. นาย สุรนันท์ เวชชาชีวะ
16. นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
17. นาย ยงยุทธ ติยะไพรัช
18. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
19. พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
20. นาย เกรียงกมล เลาหไพโรจน์
21. นาง เยาวภา วงษ์สวัสดิ์
22. นาย ธงทอง จันทรางศุข
23. พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และยังไม่มารายงานตัว ให้เปลี่ยนไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ ที่ปรากฎตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย