สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2557

เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบกเทเวศร์ ในวันที่ 23 พ.ค.2557 เวลา 10.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี
2. พล.อ.ทวนทอง อินทรทัต
3. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต
4. พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์
5. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี
6. พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค
7. พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนพร
8. พล.ท.มะ โพธิ์งาม
9. พล.ท.อัครชัย จันทรโตษะ
10. พล.ต.ศรชัย มนตริวัต
11. พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ
12. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
13. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
14. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต
15. พล.อ.พฤกษ์ สุวรรณทัต
16. นายวัฒนา เมืองสุข
17. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี
18. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ
19. นายสันติ พร้อมพัฒน์
20. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
21. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
22. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย
23. นายประชา ประสพดี
24. นายสมหวัง อัสราษี
25. นายพันธุ์เลิศ ใบหยก
26. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
27. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
28. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
29. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
30. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
31. นายนิสิต สินธุไพร
32. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
33. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
34. นายอดิศร เพียงเกษ
35. นายวิสา คัญทัพ
36. นายสำเริง ประจำเรือ
37. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
38. นางไพรจิตร อักษรณรงค์
39. นายพายัพ ปั้นเกตุ
40. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
41. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
42. นายอำพน กิตติอำพน
43. พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์
44. นายวันชนะ เกิดดี
45. นายอารีย์ ไกรนรา
46. นายสุนัย จุลพลศธร
47. นายวิชาญ มีนชัยนันท์
48. นายไชยา สะสมทรัพย์
49. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
50. นายการุณ โหสกุล
51. นางฐิติมา ฉายแสง
52. นายประแสง มงคลศิริ
53. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
54. นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
55. นายขวัญชัย ไพรพนา
56. นางประทีป อึ้งทรงธรรม
57. นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ
58. นายวรชัย เหมะ
59. นายดาบแดง ชลบุรี
60. นายสมบัติ บุญงามอนงค์
61. นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
62. นายจุมพล จุลใส
63. นางทยา ทีปสุวรรณ
64. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์
65. นายถาวร เสนเนียม
66. นายสุริยะใส กตะศิลา
67. นายนิติธร ล้ำเหลือ
68. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
69. พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ
70. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ
71. นายเสรี วงษ์มณฑา
72. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
73. นางสาวอัญชะลี ไพรีรักษ์
74. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
75. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
76. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
77. นางกฤษณา สีหลักษณ์
78. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
79. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
80. นายธีระ วงศ์สมุทร
81. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
82. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
83. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
84. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
85. นายภูมิ สาระผล
86. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
87. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
88. นายฐานิสร์ เทียนทอง
89. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
90. นางสุกุมล คุณปลื้ม
91. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
92. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
93. นายบุญรื่น ศรีธเรศ
94. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
95. นายวิทยา บุรณศิริ
96. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
97. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
98. นางนลินี ทวีสิน
99. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
100. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
101. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
102. นายศักดา คงเพชร
103. หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
104. นายประชา ประสพดี
105. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
106. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
107. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
108. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
109. นางศันสนีย์ นาคพงศ์
110. นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์
111. นายชลน่าน ศรีแก้ว
112. นายชัยเกษม นิติสิริ
113. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
114. นายแพทย์เหวง โตจิราการ

สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย