สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2557

เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร เดินทางในห้วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธ เพื่อการประกอบธุรกิจ

ตามที่ บริษัท จีโฟร์เอส แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจในการขนส่งทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และห้างร้านต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ขออนุญาตให้พนักงานและยานพาหนะของบริษัทเดินทางในห้วงเวลากลางคืน ตลอดจนให้พนักงานที่บริษัทกําหนด สามารถพกพาอาวุธที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการรับส่งเงินของธนาคาร และลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมิให้ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์และลูกค้าหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งอนุญาตให้ บริษัท จีโฟร์เอส แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการตามที่ร้องขอได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย การขนย้ายธนบัตรและทรัพย์สินมีค่าให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557
เรื่อง ให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย เกรียง กัลป์ตินันท์
2. พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ
3. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
4. นาย พิพัฒ์ชัย ไพบูลย์
5. นาย สนธิ ลิ้มทองกุล
6. นาย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
7. นาย เพชรวรรค วัฒนพงศ์ศิริกุล
8. จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ
9. นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
10. นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
11. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
12. นาย สุทิน คลังแสง
13. นาย สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
14. นาย สุนัย จุลพงศธร
15. นาย สงวน พงษ์มณี
16. นาย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
17. นาย ธนพล อิ่วสกุล
18. นาย ณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์
19. นาย จักรพันธ์ บริรักษ์
20. นาย ธันย์วุฒิ ทวีวโรตมกุล
21. นาย วราวุธ ฐานังกรณ์
22. นาย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
23. นาย สุรภักดิ์ ภูไชยแสง
24. นาย สุรพศ ทวีศักดิ์
25. นาย พันทิวา ภูมิประเทศ
26. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง
27. นายนิธิวัต วรรณศิริ
28. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
29. นางสาวสุดา รังกุพันธ์
30. นายไตรรงค์ สินสืบผล
31. นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง
32. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
33. นายวัฒน์ วรรลยางกูล
34. นางสาวสาวตรี สุขศรี
35. นางสุดสงวน สุธีสร

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย