สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557

เรื่อง ให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย เกรียง กัลป์ตินันท์
2. พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ
3. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
4. นาย พิพัฒ์ชัย ไพบูลย์
5. นาย สนธิ ลิ้มทองกุล
6. นาย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
7. นาย เพชรวรรค วัฒนพงศ์ศิริกุล
8. จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ
9. นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
10. นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
11. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
12. นาย สุทิน คลังแสง
13. นาย สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
14. นาย สุนัย จุลพงศธร
15. นาย สงวน พงษ์มณี
16. นาย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
17. นาย ธนพล อิ่วสกุล
18. นาย ณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์
19. นาย จักรพันธ์ บริรักษ์
20. นาย ธันย์วุฒิ ทวีวโรตมกุล
21. นาย วราวุธ ฐานังกรณ์
22. นาย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
23. นาย สุรภักดิ์ ภูไชยแสง
24. นาย สุรพศ ทวีศักดิ์
25. นาย พันทิวา ภูมิประเทศ
26. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง
27. นายนิธิวัต วรรณศิริ
28. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
29. นางสาวสุดา รังกุพันธ์
30. นายไตรรงค์ สินสืบผล
31. นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง
32. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
33. นายวัฒน์ วรรลยางกูล
34. นางสาวสาวตรี สุขศรี
35. นางสุดสงวน สุธีสร

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย