สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี
2. นาย บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. พันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงชัย
4. นาย วัชระพันธุ์ จันทรขจร
5. พลเอก สิงห์ทอง พลอยแดง
6. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน
7. นาย สำราญ สายชนะ
8. นาย ธนเดช เอกอภิวัชร์
9. นาย คมกฤษ อาวุธเพชร
10. ร้อยเอก กฤษณ์ อิสารพายุ
11. นาย ดำรงค์ พิเดช
12. นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
13. นาย รังสี เสรีชัยใจมุ่ง
14. นาย พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
15. นาย สมชาย ไพบูลย์
16. นาย อรรถชัย อนันตเมฆ
17. นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
18. นาง จารุพรรณ กุลดิลก
19. นางสาว ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
20. นาย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ
21. นางสาว ขัตติยา สวัสดิผล
22. นาย นพพร นามเชียงใต้
23. นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
24. นาย ชาญยุทธ เฮงตระกูล
25. นาย โสภณ เมฆตระกูล
26. นาย อนันต์ อัศวโภคิน
27. นาย เศรษฐา ทวีสิน
28. นาย ธวัชชัย วิไลลักษณ์
29. นาย เปรมชัย กรรณสูตร
30. นาย อภิชาต จันทร์สกุลพร

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย