สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี
2. นาย บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. พันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงชัย
4. นาย วัชระพันธุ์ จันทรขจร
5. พลเอก สิงห์ทอง พลอยแดง
6. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน
7. นาย สำราญ สายชนะ
8. นาย ธนเดช เอกอภิวัชร์
9. นาย คมกฤษ อาวุธเพชร
10. ร้อยเอก กฤษณ์ อิสารพายุ
11. นาย ดำรงค์ พิเดช
12. นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
13. นาย รังสี เสรีชัยใจมุ่ง
14. นาย พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
15. นาย สมชาย ไพบูลย์
16. นาย อรรถชัย อนันตเมฆ
17. นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
18. นาง จารุพรรณ กุลดิลก
19. นางสาว ศุภรัตน์ นาคบุญนำ
20. นาย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ
21. นางสาว ขัตติยา สวัสดิผล
22. นาย นพพร นามเชียงใต้
23. นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
24. นาย ชาญยุทธ เฮงตระกูล
25. นาย โสภณ เมฆตระกูล
26. นาย อนันต์ อัศวโภคิน
27. นาย เศรษฐา ทวีสิน
28. นาย ธวัชชัย วิไลลักษณ์
29. นาย เปรมชัย กรรณสูตร
30. นาย อภิชาต จันทร์สกุลพร

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย