สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 22/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังนี้

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน
2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน
3. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธาน
4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา
5. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา
6. นายวิษณุ เครองาม ื ที่ปรึกษา
7. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษา
8. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา
9. พลเอก นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา
10. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ
ให้คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(2) ให้ความเห็นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอคําปรึกษา
(3) แต่งตั้งคณะบุคคลทําหน้าที่คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
(4) การเสนอเรื่องใด ๆ ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เสนอผ่านประธาน
ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย