สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายแดง แซ่เฮง
2.นายมาลัยรักษ์ ทองชัย
3.พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ
4.นายบรรหาร ศิลปอาชา
5.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
6.นายอดิศร ผลลูกอินทร์
7.นางจุรีพร สินธุไพร
8.พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
9.นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์
10.นายอุกฤษ มงคลนาวิน
11.นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง
12.นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย
13.นายจิรายุส ทรงยศ
14.นายทยากร ยศอุบล
15.นายวิทยา แก้วภราดัย
16.นางสาวรังสิมา รอดรัศมี

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย