สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์
2. นายณัฐชัย อินทราย
3. นายเมธี หรือนายนิติธาดา เมธาสุข
4. นายเจริญ ปัญญาวงศ์
5. นายมหวรรณ กะวัง
6. นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
7. นายไพรัช สร้างถิ่น
8. นายชัชวาล กาญจนะหุต
9. นายเฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยาหรือ ผาสุก
10. นายสมชาติ นาคบรรจง
11. นายชาญ ไชยะ
12. นายวุฒินันท์ ปราบนอก
13. นางสาวสกุล บางระมาด
14. นายไพวรรณ์ สีน้ำอ้อม
15. นายประเทือง ภิญโญ
16. นายพงษ์พิสิษฐ์ คงเสนา
17. นายอำนวย คลังผา

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย