สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 1000 - 1200 ดังนี้

1. พันตํารวจเอก นริศ แสวงจิตร
2. นางหน่อย แดงเป้า
3. นางสาวการิน ประจันทร์
4. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
5. นายประภัสร์ จงสงวน
6. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
7. นายบัญญัติ เย็นใจเฉื่อย
8. นายณรงค์ศักดิ์ พลายอร่าม

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย