สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
3. นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์
4. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
5. น.ส.อุลัยรัตน์ ชูด้วง
6. นายอัมรินทร์ ใสรัมย์
7. นายนิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
8. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์
9.นายกิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
10. น.ส.จิตรา คชเดช
11. นางสลิลทิพย์ ณ พัทลุง
12. นายสุวัฒน์ หล่ำบุตร
13. นายเสรีภาพ สุนทรชัยภัค
14. นายพฤทธิ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข
15. นายสราวุฒิ ภูธรโยธิน
16. นายวันชัย จงจรูญหิรัณย์
17. นายธนพร ศรียากูล
18. นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์
19. นายพิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์
20. นางยุพิณ กองจันดี
21. นายเฉลียว จันเขียด
22. นายสิรภพ กรณ์อรุษ
23. นายเอกราช เนตรดี
24. นายปัญญา สุรกำจรโรจน์
25. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
26. นายธนัท ศรีนิธิโฆษิต
27. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
28. นายคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย