สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
3. นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์
4. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
5. น.ส.อุลัยรัตน์ ชูด้วง
6. นายอัมรินทร์ ใสรัมย์
7. นายนิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
8. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์
9.นายกิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
10. น.ส.จิตรา คชเดช
11. นางสลิลทิพย์ ณ พัทลุง
12. นายสุวัฒน์ หล่ำบุตร
13. นายเสรีภาพ สุนทรชัยภัค
14. นายพฤทธิ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข
15. นายสราวุฒิ ภูธรโยธิน
16. นายวันชัย จงจรูญหิรัณย์
17. นายธนพร ศรียากูล
18. นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์
19. นายพิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์
20. นางยุพิณ กองจันดี
21. นายเฉลียว จันเขียด
22. นายสิรภพ กรณ์อรุษ
23. นายเอกราช เนตรดี
24. นายปัญญา สุรกำจรโรจน์
25. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
26. นายธนัท ศรีนิธิโฆษิต
27. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
28. นายคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย