สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นายใจลส์ ใจ อึ๊งภากรณ์
2. นายจักรภพ เพ็ญแข
3. นายพิษณุ พรหมสร
4. นายเนติ วิเชียรแสน
5.นายองอาจ ธนกมลนันท์
6.นายอำนวย แก้วชมภู
7.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน
8.นายจรรยา ยิ้มประเสริฐ
9.นายเอกภพ เหลือรา
10. นายมนูญ “อเนก” ชัยชนะ
11. นายเสน่ห์ ถิ่นแสน
12. นายภิเษก สนิทธางกูร
13. นายชูชีพ ชีวะสุทธิ์
14. นายสันติ วงษ์ไพบูลย์
15. นางมนัญชยา เกตุแก้ว
16. นางฉัตรวดี อมรพัฒน์
17. นายจุติเทพ (เลอพงษ์) วิไชยคำมาตย์
18. นางณหทัย ตัญญะ

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย