สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 -12.00 ดังนี้

1.นายทนง ศิริปรีชาพงษ์
2.นายอุสมาน สแลแมง
3.นายวิจารณ์ แสนลี่
4.นายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
5.นายมนตรี พฤกษาพันธ์ทวี
6.นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา
7.นายหรั่ง ธุระพล
8.น.ส.นุชนาถ สุวรรณคร
9.นายฉกาจ คหบดีรัตน์
10.พ.ต.ท.อุทัย บทมาตย์
11.นายเจ๊ะอาแว สระมารอเม๊าะ
12.นายประสิทธิ์ ดวงเพ็ชร

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย