สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2557

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่ได้มีการจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และการปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ และการควบคุมอํานวยการ การบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช) ดังนี้

1. องค์ประกอบ : อัตรากําลังพล จํานวน 52 นาย ดังนี้
1.1 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.2 พลเอก สกล ชื่นตระกูล เป็น หัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานงาน
1.3 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดจากฝ่ายต่าง ๆ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ :
2.1 ติดตามสถานการณ์ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดห้วง 24 ชม.
2.2 จัดทําวงรอบข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประจําทุกวัน ก่อนเวลา 0800 พร้อมทั้ง การรายงานด่วน รายงานตามสถานการณ์ และการรายงานตามห้วงระยะเวลา ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบตามความเหมาะสม และความจําเป็นของสถานการณ์
2.3 ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

3. การสนับสนุน
3.1 ฝ่ายต่าง ๆ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จําเป็นสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก และตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล
5. ให้ใช้โครงสร้างการจัดและอัตรากําลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามผนวก ก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย