สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

(2) ปลัดบัญชีทหารบก กรรมการ

(3) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

(4) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

(5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

(6) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

(7) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

(8) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ

(9) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(10) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ

(11) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

(12) นายกสภาวิศวกร กรรมการ

(13) นายกสภาสถาปนิก กรรมการ

(14) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ ตามแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

(3) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน

(4) เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(5) เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(6) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(7) ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ

(8) พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

(9) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย