สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ดังนี้

1.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
2.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
3.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
4.นายวิสา คัญทัพ
5.ไพจิตร อักษรณรงค์
6.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
7.พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน์
8.นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ
9.นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
10.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
11.นายสงวน พงษ์มณี
12.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
13.นายนิธิวัต วรรณศิริ
14.นายศรัณย์ ฉุยฉาย
15.นายไตรรงค์ สินสืบผล
16.นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
17.นายวัฒน์ วรรลยางกูร
18.นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย