สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหา บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อินทร์ชำนาญ
2. นางศรีศศิร์อร ทรัพย์เงินทอง
3. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง
4. นายเสน่ห์ จงจิตต์
5. นายจรัล อัมพรกลิ่นแก้ว
6.นายสรานุภล กองทอง
7.น.ส.กชพร แสงชัชวาลย์
8. นายวสันต์ งาหัตถี
9. นางกรรณิการ์ เทียนเงิน
10. นายชัยพฤกษ์ สมานรักษ์
11. น.ส.กรกนก ห่อมกระโทก
12. นายไพฑูรย์ สิงหา
13. นางอภิศรา สเวหาด
14. นายณัฐวุฒิ ด้วงนิล
15. นางพัชร์อริญ ตั้งรัตนาพิบูล
16. นายสุริยัน จันทไหว
17. น.ส.ดวงใจ พวงแก้ว

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย