สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 60/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว(อกนร.) เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.องค์ประกอบ
1.1. เสนาธิการทหาร ประธานอนุกรรมการ
1.2. อธิบดีกรมการจัดหางาน รองประธานอนุกรรมการ
1.3. เสนาธิการทหารบก อนุกรรมการ
1.4 เสนาธิการทหารเรือ อนุกรรมการ
1.5 เสนาธิการทหารอากาศ อนุกรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม อนุกรรมการ
1.7 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุกรรมการ
1.8 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ
1.9 อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
1.10 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุกรรมการ
1.11 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
1.12 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ
1.13 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสัวสดิการ อนุกรรมการ
1.14 อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ
1.15 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อนุกรรมการ
1.16 อธิบดีกรมอาเซียน อนุกรรมการ
1.17 อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ
1.18 ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ อนุกรรมการ
1.19 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุกรรมการ
1.20 เจ้ากรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและเลขานุการ
1.21 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.22 ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อคณะกรรมการ
2.2 ประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
2.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยกเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย