สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 557 เวลา 10.00 - 12.00 น.ดังนี้

1.นายอิสระ สมชัย
2.นายถนอม อ่อนเกตุพล
3.นายพิภพ ธงไชย
4.รัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี
5.นายทินกร ปลอดภัย
6.นายนัสเซอร์ ยีหมะ
7.นายอุทัย ยอดมณี
8.นายมั่นแม่น กะการดี
9.พล.ต.สมเกียรติ วัฒนวิกย์กิจ
10.นายศิรวัฒน์ วิยะเศษ
11.นายกิตติไชย ไสสะอาด
12.นายสุดชาย บุญไชย

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย