สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 68 /2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00-12.00น. ดังนี้

1.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก
2. นางพรพิมล ลุนดาพร
3.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร
4. น.ส.อดาน้อย ห่อมารยาท
5.น.ส.กริชสุดา คุณะแสน
6.นายกวีวงศ์ รัตนโสภณ
.นายนพพร พรหมขัติแก้ว
8.นางอัมรา วัฒนกูล
9.นายพรส เฉลิมแสน
10.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
11.น.ส.ภัทรจิต โชติกพณิช
12.นางพรรณราย เมาลานนท์
13.นายพงษ์เทพ ไชยศล
14.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
15.นายเกษมสันติ จำปาเลิศ
16.นายเทียนสวัสดิ์ เทียนเงิน
17.นางภัคจิรา ชุนฮะสี
18.นายนิทัช ศรีสุวรรณ
19.นายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์
20.นายองอาจ ตันธนสิน
21.น.ส.รจเรข วัฒนพาณิชย์
22.น.ส.นุ่มนวล ยีพราช
23.นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
24.นายอานันท์ กลิ่นแก้ว
25.นายเจติศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ์
26.นายศรายุทธ สังวาลย์ทอง
27.นายธงชัย สุวรรณวิหค
28.นายดนัย ทิพย์ยาน
29.นายวิษณุ เกตุสุริยา
30.นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู
31.นายสุขเสก พลตื้อ
32.นายสุวิทย์ เม็นไธสง
33.นายวีระศักดิ์ โตวังจร

สั่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย