สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 68 /2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00-12.00น. ดังนี้

1.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก
2. นางพรพิมล ลุนดาพร
3.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร
4. น.ส.อดาน้อย ห่อมารยาท
5.น.ส.กริชสุดา คุณะแสน
6.นายกวีวงศ์ รัตนโสภณ
.นายนพพร พรหมขัติแก้ว
8.นางอัมรา วัฒนกูล
9.นายพรส เฉลิมแสน
10.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
11.น.ส.ภัทรจิต โชติกพณิช
12.นางพรรณราย เมาลานนท์
13.นายพงษ์เทพ ไชยศล
14.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
15.นายเกษมสันติ จำปาเลิศ
16.นายเทียนสวัสดิ์ เทียนเงิน
17.นางภัคจิรา ชุนฮะสี
18.นายนิทัช ศรีสุวรรณ
19.นายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์
20.นายองอาจ ตันธนสิน
21.น.ส.รจเรข วัฒนพาณิชย์
22.น.ส.นุ่มนวล ยีพราช
23.นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
24.นายอานันท์ กลิ่นแก้ว
25.นายเจติศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ์
26.นายศรายุทธ สังวาลย์ทอง
27.นายธงชัย สุวรรณวิหค
28.นายดนัย ทิพย์ยาน
29.นายวิษณุ เกตุสุริยา
30.นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู
31.นายสุขเสก พลตื้อ
32.นายสุวิทย์ เม็นไธสง
33.นายวีระศักดิ์ โตวังจร

สั่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย