สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2557

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมือง และความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผู้บริหารงาน

2.แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย

2.1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

2.1.2 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

2.1.3 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

2.1.4 ปลัดกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ

2.1.5 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

2.1.6 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

2.1.7 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

2.1.8 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

2.1.9 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

2.1.10 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

2.1.11 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

2.1.12 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

2.1.13 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

2.1.14 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

2.1.15 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

2.1.16 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

2.1.17 ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

2.1.18 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

2.1.19 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

2.1.20 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

2.1.21 ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

2.1.22 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

2.1.23 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

2.1.24 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

2.1.25 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

2.1.26 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

2.1.27 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

2.1.28 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

2.1.29 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ

2.1.30 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ

2.1.31 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ

2.1.32 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ

2.1.33 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

2.1.34 ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ

2.1.35 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ

2.1.36 ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน กรรมการ

2.1.37 เสนาธิการทหาร กรรมการและเลขานุการ

2.1.38 เจ้ากรมยุทธการทหาร ผู้ช่วยเลขานุการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย