สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 73/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ และปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2557 และใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้านและการค้ามนุษย์ (กนร.) ประกอบด้วย

1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
1.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) รองประธานกรรมการ
1.3 ปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
1.4 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ
1.5 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
1.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
1.7 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
1.8 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
1.9 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
1.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
1.12 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
1.13 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
1.15 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
1.16 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กรรมการ
1.17 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ
1.18 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
1.19 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
1.20 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
1.21 เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ
1.22 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
1.23 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการ
1.24 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
1.25 ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
1.26 ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
1.27 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
1.28 เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
1.29 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
1.30 เสนาธิการทหาร กรรมการและเลขานุการ
1.31 เจ้ากรมยุทธการทหาร กรรมการและเลขานุการ
1.32 อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการมีอำนาจ ดังนี้

2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.2 อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.4 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
3. คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย