สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุด เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ

1.2 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

1.3 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

1.4 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

1.6 ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

1.7 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

1.8 ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

1.9 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

1.10 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

1.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

1.12 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

1.13 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

1.14 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

1.15 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

1.16 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.17 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและเลขานุการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมาย

1.18 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่

2.1 เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างยั่งยืน

2.2 กำกับดูแล ประสานงาน และเร่งติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุด อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ

2.3 เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย