สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2557

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคสช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ1.ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้

(1) ตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) ในกระทรวงกลาโหมจำนวน1ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการทหารตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ.2521

(2) ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้น8เทียบเท่าอัยการสูงสุดจำนวน1ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

(3) ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน5ตำแหน่ง โดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

ข้อ 2 ให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 3 ให้นายอรรถพล ใหญ่สว่าง พ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อ 4 ให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 5 ให้นายธงทอง จันทรรางศุ พ้นจากตำแหน่งสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 6 ให้นายสุรชัย ศรีสารคาม พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 7 ให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 8 ให้นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ9 ให้พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อ10 ให้นายตระกูล วินิจนัยภาค พ้นจากตำแหน่งรองอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ข้อ11 ให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ12 ให้นางเมธินี เทพมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อ13 ให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อ14 ให้นายจเร พันธุ์เปรือง พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรและให้ตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ15 พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พ้นจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ16 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป

ข้อ 17 ให้กระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ตำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม

ข้อ 18 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ19 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย