สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2557

เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้

1 (1) ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่ง

1 (2) ตำแหน่งที่ปรึกษาในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรมจำนวน 1 ตำแหน่ง

1 (3) ตำแหน่งผู้ตรวจราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง 1 ตำแหน่ง

2. ให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย

3. ให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัสร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

4. ให้ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามข้อ 1 (2) เป็นพิเศษเฉพาะราย

5. ให้นายประยงค์ ปรียาจิตต์ พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

6. ให้นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตามข้อ 1(3) เป็นพิเศษเฉพาะราย

7. ให้นายสมชัย สัจจพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

8. ให้นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

9. ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป

10. ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจะให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม

11. เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

12. เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 4 และ ข้อ 6 แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย