สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557

เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

2. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล

4. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

5. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

6. นายจตุพร พรหมพันธุ์

7. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

8. นางธิดา โตจิราการ

9. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์

10. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

11. นายจุติ ไกรฤกษ์

12. นายศิริโชค โสภา

13. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

14. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

15. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

16. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

17. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

18. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 2 ให้ละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ

ข้อ 3 หากฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวหรือดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองให้ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ คสช. ฉบับที่ 39/2557 ลง 25 พ.ค.57 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2557


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย