สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2557
เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม
» คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2557
เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร เดินทางในห้วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธ เพื่อการประกอบธุรกิจ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557
เรื่อง ให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2557
เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12 /2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2557
เรื่อง การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 22/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 24 / 2557
เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
» คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2557
เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
» คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27 / 2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28 / 2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 29 /2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2557
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 34/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557
เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557
เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2557
เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม
» คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 45/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2557
เรื่องให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่ม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 47/2557
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 48/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 50/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติม
» คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 52/ 2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 53/ 2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 54/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 56/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
» คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 57/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 58/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 60/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 61/2557
เรื่อง ให้บุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่ง คสช. ออกประกาศ ฉบับที่ 62/2557
เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฎิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 65/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66 / 2557
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 67/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 68 /2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2557
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 73/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2557
เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 79/2557
เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557
เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 81/2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 84/2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/ 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
» คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 86 /2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย