สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้มีกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ข้อ ๒ มิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้มีการแต่งตั้งตามประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กรรมการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๓) รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กรรมการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและสังคมแห่งชาติ
(๘) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๙) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการแห่งประเทศไทย
(๑๐) ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
(๑๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๑๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๑๓) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล กรรมการ
(๑๔) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กรรมการ
(๑๕) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
(๑๖) นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษา
(๑๗) นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ที่ปรึกษา
(๑๘) นายภัคพล งามลักษณ์ ที่ปรึกษา
(๑๙) นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษา
(๒๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๔ ให้กรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศนี้ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย