สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗

เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อรัฐอย่างสูงสุด จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๒) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๓) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๔) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
(๑๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
(๑๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและสังคมแห่งชาติ
(๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
(๑๕) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
(๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ กรรมการและเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๑๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๑๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๑๙) ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
(๒๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
(๒๑) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ
(๒๒) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กรรมการและและขนาดย่อม เลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย